Doarpen yn ‘t Grien

Doarpen yn ‘t Grien

De gemeente Smallingerland heeft financiële middelen gereserveerd voor het project “Doarpen yn ’t Grien (DYG)” voor Boornbergum, Kortehemmen, Smalle Ee en De Wilgen op basis van een conceptplan van Landschapsbeheer Friesland (LBF). In het DYG-project voor deze dorpen wordt gefocust op particulier groen in de kernen, erven buiten de kernen en in en om de openbare plaatsen in kernen groen toevoegen/de biodiversiteit vergroten. Het is geen aanpak van de singels in het buitengebied.

Groencommissie
Het is de bedoeling dat een groencommissie, bestaande uit enkele bewoners, met ondersteuning van LBF een Groenplan maakt voor het versterken van het groenstructuur in het dorp. Als een Groencommissie onder Plaatselijk Belang stelt men plannen op, is men aanspreekpunt, zorgt men voor de aansturing en creëert men zodoende saamhorigheid en draagvlak. Dit alles voor de natuur en het landschap in de eigen omgeving. LBF en de gemeente Smallingerland ondersteunen de commissie.

Inventarisatie algemene ledenvergadering
Tijdens de algemene ledenvergadering op 10 mei 2022 gaan we een inventarisatie van ideeën houden voor “Doarpen yn ’t Grien”. Op basis van deze inventarisatie gaan we beoordelen of we door Landschapsbeheer Friesland een subsidieaanvraag willen indienen.

Splitsing Plaatselijk Belang De Wilgen, Smalle Ee en Buitenstvallaat en Dorpsbelang Boornbergum-Kortehemmen
De afgelopen jaren hebben verschillende (afstemming) overleggen met Plaatselijk Belang De Wilgen, Smalle Ee en Buitenstvallaat plaatsgevonden met betrekking tot Doarpen yn ’t Grien. Er is besloten om twee gescheiden subsidieaanvragen in te dienen, omdat er weinig raakvlakken zijn tussen De Wilgen, Smalle Ee en Buitenstvallaat enerzijds en Boornbergum-Kortehemmen anderzijds. Het bestuur van Plaatselijk Belang De Wilgen, Smalle Ee en Buitenstvallaat heeft inmiddels een subsidieverzoek ingediend voor het project “Doarpen yn ’t Grien”. Plaatselijk Belang De Wilgen, Smalle Ee en Buitenstvallaat is verder in het proces en heeft al een “groencommissie” samengesteld.

Meer informatie
Meer informatie over Doarpen yn ‘t Grien: website Landsdchapsbeheer Friesland