Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum-Kortehemmen stelt zich voor!

Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum-Kortehemmen stelt zich voor!

Even voorstellen

Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum – Kortehemmen

Hans Nater, voorzitter
Louise Schaafsma, secretaris
Simon Slagman, penningmeester
Froukje Bergsma, algemeen bestuurslid
Richard van Leeuwen, algemeen bestuurslid

dorpsbelang@boarnburgum.nl

“De vereniging stelt zich ten doel de belangen van de dorpen Boornbergum en Kortehemmen en die van haar inwoners te behartigen in de meest brede zin des woords” aldus het verenigingsstatuut van Dorpsbelang. Dit doet de vereniging overigens al vanaf 1900! Dat in 2002 het honderd jarig bestaan is gevierd had te maken met het feit dat vier jaar na het instellen van Dorpsbelang, in 1900, de officiële status werd bereikt.

 

Wat is, doet en wil Dorpsbelangen nu eigenlijk.

Zoals het statuut aangeeft willen wij de algemene belangen behartigen van de dorpen en haar inwoners. Het bestuur heeft zeven bestuursleden die werken op basis van vrijwilligheid en parttime de functie (meestal) vier jaar bekleden. Zoals in het statuut is vastgelegd wordt de voorzitter gekozen op de jaarlijkse ledenvergadering en worden de functies van secretaris (meestal ook de adjunct) en de penningmeester (ledenadministratie en financiële zaken) ingevuld.
Daarnaast worden de taken onderling verdeeld zoals:

 

-Ruimtelijke ordening, waaronder verkeer, dorpsvernieuwing en bestemmingsplannen en de dorpsvisie vallen.

 

-Pr en communicatie, waaronder de dorpskrant, de website en de contacten met de pers vallen

 

-Sociale zaken. Hieronder vallen jeugd en jongeren (soos en ontmoetingsvoorzieningen), Ouderen (woonvorm) en contacten met andere verenigingen en besturen in de beide dorpen.

 

Het gaat soms om grote zaken die op het vlak liggen van de Ruimtelijke Ordening, veel overleg met gemeente en soms met provincie of om kleinere zaken zoals een ballenvanger op het trapveldje voor de jeugd. Veel van wat daartussen zich afspeelt passeert de bestuurstafel.
Op de jaarlijkse ledenvergadering wordt officieel verantwoording afgelegd door het bestuur van wat er zoals is gedaan en bereikt.

Als er gestemd moet worden gebeurd dit vaak op de ledenvergadering. Men is het niet altijd met elkaar eens, belangen zijn soms divers en de discussies zijn soms hevig. De taak van Dorpsbelangen is dan het algemene belang zwaar te laten wegen met respect voor individuele meningen.
Ongeveer 95% van de bewoners van Boornbergum en Kortehemmen is lid van de vereniging. Leden zijn minimaal 16 jaar oud en betalen een jaarlijkse contributie. Nieuwe leden kunnen zich schriftelijk bij het bestuur melden. Doen ze dit met de aanmeldingsbon die regelmatig in de dorpskrant wordt afgedrukt dan krijgt het lid een verrassingspakket thuisbezorgd als welkom.

 

Dorpsbelangen hecht aan en goed contact met haar bewoners en de raadsleden/gemeentebestuurders op het gemeentehuis. Ongeveer zeven jaar geleden is door Dorpsbelangen de Dorpskrant De Boarnhimster Bining opgericht. De Dorpskrant gaat nu als zelfstandige stichting door het leven waarin regelmatig nieuws en feiten over diverse onderwerpen wordt belicht. Naast een gratis huis-aan-huis bezorging in Boornbergum en Kortehemmen krijgen de raadsleden en gemeentebestuurders ieder een exemplaar. We merken dat de krant goed wordt gelezen.

 

Dorpsbelangen verwoordt zich het beste in de term ‘leefbaarheid’. Wij werken volop om deze term ten volle te laten gelden voor de beide dorpen. Dat mensen, ouderen, volwassenen en kinderen met plezier wonen in de beide dorpen. Dat er wordt gegroet op straat en dat de verenigingen bloeien door het werk van vele vrijwilligers. Kortom werken naar een pluriforme gemeenschap waar een zekere mate van onderling respect en saamhorigheid heerst. Werkt U mee?

 

Met vriendelijke groet,
Bestuursleden Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum-Kortehemmen

Himmeldei

Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum-Kortehemmen organiseert jaarlijks de “Himmeldei”, waarbij kinderen onder begeleiding zwerfvuil opruimen in hun eigen buurt.

Bestuursleden Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum – Kortehemmen