Richtlijn toekenning wijkbudget (Aanvraag formulier)

Richtlijn toekenning wijkbudget (Aanvraag formulier)

Klik hier voor het aanvraagformulier

Inleiding

De gemeente Smallingerland stelt ieder jaar een bedrag beschikbaar aan alle dorpen en wijken, dat (binnen bepaalde richtlijnen) naar eigen inzicht kan worden besteed. Dit bedrag is afhankelijk van het aantal inwoners, en bedraagt voor Boornbergum en Kortehemmen samen voor 2009 € …,- . De afgelopen jaren is uit deze ‘pot’ een aantal keren een bijdrage uitgekeerd, zoals voor bijvoorbeeld aanschaf van speeltoestellen, onderhoud aan de ijsbaan en jongeren activiteiten.

 

Een bijdrage moet schriftelijk worden aangevraagd bij de penningmeester. Het bestuur beoordeeld de aanvraag, en kent al dan niet een bedrag toe. De criteria waarop het bestuur toetst zijn niet voor een ieder duidelijk. In deze richtlijn zijn de procedure en  beoordelingcriteria vastgelegd. Deze criteria dienen als richtlijn bij het beoordelen van aanvragen.

 

Naast dit wijkbudget bestaat er ook nog een dorpsbudget. Dit is een budget dat niet op voorhand wordt uitgekeerd aan het dorp, maar waarvoor een aanvraag bij de gemeente dient te worden gedaan. De gemeente beoordeeld dan deze aanvraag, en kent al dan niet een bijdrage toe. Meer hierover is te vinden op de site van de gemeente Smallingerland,

www.smallingerland.nl. Een aanvraag hiervoor kan worden ingediend via dorpsbelang, wat voor de gemeente vaak een pré is.

 

De aanvraag

De aanvraag dient schriftelijk te worden ingediend bij de penningmeester. In de aanvraag moeten de volgende zaken staan omschreven:

–          Naam van de club of vereniging

–          Naam, functie en contact gegevens van de indiener.

–          Bankgegevens (waarop een eventuele bijdrage kan worden gestort);

–          Bestedingsdoel;

–          Motivatie van de aanvraag;

–          Hoogte van de totale kosten voor realisatie van het bestedingsdoel;

–          Hoogte van de gewenste bijdrage;

–          Gegevens van andere subsidiegevers

 

De beoordelingscriteria

Als basis criterium geldt dat het bestedingsdoel ‘het algemeen belang van (één van) de dorpen Boornbergum en Kortehemmen moet dienen’.

Algemeen karakter

De besteding van de bijdrage moet het algemeen belang van het dorp dienen. Dit betekend bijvoorbeeld dat het bestedingsdoel niet een ‘besloten karakter’ mag hebben, zoals een buurtactiviteit (waar geen leden van andere buurten toegang toe hebben) of een speeltoestel in een niet openebare ruimte. Wel valt hieronder een bestedingsdoel dat toegankelijk is voor een specifieke doelgroep binnen de hele dorpen Boornbergum en Kortehemmen (bijvoorbeeld een activiteit voor jongeren).

 

Eenmalig

Er worden alleen eenmalige bijdragen gedaan. Dat wil zeggen dat uit dit budget geen bijdrage wordt gedaan aan (bijvoorbeeld) jaarlijks terugkerende kosten.

Niet het gehele bedrag

Het toegekende bedrag zal (bijna) altijd slechts een deel zijn van het totaal benodigde bedrag dat benodigd is voor het realiseren van het bestedingsdoel.

Relatieve noodzakelijkheid

Als er meer aanvragen zijn dan dat er geld beschikbaar is, dan zal het bestuur een verdeling maken. Hierbij wordt rekening gehouden met het belang van de besteding ten opzichte van elkaar.

 

Beoordelingsprocedure

De penningmeester bekijkt de aanvraag voor de maandelijkse bestuursvergadering. Als er hierbij onduidelijkheden zijn, of als er verduidelijking gewenst is, dan zal de penningmeester contact opnemen met de indiener.

Tijdens de eerstvolgende maandelijkse bestuursvergadering (de eerste maandag van de maand) worden ingediende aanvragen behandeld. Als er daarna toch nog meer informatie nodig is om tot een goede afweging te komen, dan zal tijdens of na de vergadering de penningmeester nogmaals contact opnemen met de indiener. Tijdens de volgende vergadering wordt de aanvraag dan opnieuw behandeld.

Bij hoge uitzondering kan een versnelde procedure worden gevolgd. Hiervoor moet dan een toelichting/verzoek worden gedaan in de aanvraag.