Maatregelenkaart verkeersveiligheid

Maatregelenkaart verkeersveiligheid

Het college van B&W Smallingerland heeft besloten om een maximumsnelheid van 60 km/uur in te stellen op de wegen in het buitengebied. De gemeente Smallingerland heeft hiervoor, binnen een beperkt budget, een pakket aan maatregelen opgesteld. De voorrang wordt op diverse locaties opgeheven en op sommige plaatsen opnieuw ingesteld. Het verkeersbesluit en het voorgestelde plan voor de inrichting van de wegen in het buitengebied heeft vanaf 16 september 2010 voor iedereen zes weken ter inzage gelegen. De uitvoering van de maatregelen is gepland eind 2010/ begin 2011. Het bestuur van de Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum – Kortehemmen heeft besloten om geen bezwaar te maken, omdat de plannen een bijdrage leveren aan de verbetering van de verkeersveiligheid en leefbaarheid. Bovendien is het plan tot stand gekomen in overleg met de plaatselijke belangen.

Dorpsbelang heeft in het planvormingsproces wel gepleit om maatregelen te treffen in de bocht bij de Dykfinne. De gemeente Smallingerland heeft momenteel onvoldoende budget om maatregelen te treffen in deze bocht.
Bovendien zijn de ongevallen in deze bocht vaak het gevolg van te hard rijden (menselijk gedrag).

Bekijk of download hier de Maatregelenkaart

De bocht in de Dykfinne, rechts een bosje narcissen, een herinnering aan een fataal ongeval.