Verslag afstemmingsbijeenkomst Buurtverenigingen en Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum Kortehemmen (VDBK)

Verslag afstemmingsbijeenkomst Buurtverenigingen en Vereniging van Dorpsbelangen Boornbergum Kortehemmen (VDBK)

Verslag afstemmingsvergadering buurtverenigingen en  Vereniging van Dorpsbelangen

Boornbergum – Kortehemmen (VDBK)

Datum:                15 november 2023

Tijd:                      20:00 – 22:00 uur

Plaats:                  ‘t Bynt

 

Aanwezig: Alle bestaande buurtverenigingen en het voltallige bestuur van VDBK

totaal 28 personen

Opening

Hans opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom . De avond is voorbereid door Louise en Froukje.

Na het voorstellen van het bestuur doen alle buurtverenigingen verslag van hun doen en laten:

 

Easterbuorren : Een actieve goed lopende buurtvereniging met elk jaar verschillende activiteiten .

Van VDBK verwachten ze openheid van zaken

Helmblom: Niet meer erg actief

Lege ein: niet erg actief maar nog wel een kar tijdens het dorpsfeest, en het verzorgen van een attentie bij lief en leed in de buurt.

Westerefterkrite: Een actieve buurt met : taartbakken, stekjes ruilen, BBQ, Nieuwjaars activiteit ,

Pub quiz en bloembollen planten.

Nijewei: Een actieve buurt met 66 leden (2 personen niet de rest wel!) Een buffet na de jaarvergadering, paasgroet, BBQ, buurtborrel, schoen zetten, verzorgen van een attentie bij lief en leed.

Meiienoar ien: Een actieve buurt met BBQ, karten, boeregolf en lief en leed verzorgen

Satelyt: Een actieve buurt met  alle leeftijdscategorieën: Paashaas, BBQ, bowlen, bingo, pubquiz, kerstkaarten maken door de kinderen voor de buurtbewoners, bloembollen planten en het verzorgen van lief en leed.

Dit jaar het 40 jarig bestaan gevierd.

BoereRoas: Een actieve buurtvereniging: Borrel , Kaarsen maken , boswandeling, Film kijken, 3 a 4 activiteiten per kwartaal. De helft van de bewoners is lid.

De Himmen: Een actieve buurt : BBQ , fietstocht , klaverjassen, en lief en leed, maar geen leden! Zo kan iedereen gewoon vrij komen. Bij de jaarlijkse BBQ word een extra bijdrage(fooi) gevraagd om de geldkas te spekken. Voor de kar tijdens het dorpsfeest word geld opgehaald. De buurt is op zichzelf maar wel verbonden.

Ljippenest: Tijdens corona ontstaan door online bingo. Nu : Koffiedrinken met elkaar, Nieuwjaars duik, verzorgen lief en leed.

Skoalherne: Een actieve buurt: Bingo, bowlen enz. kerstversiering in de tuinen. Er is meestal een goede opkomst bij de georganiseerde activiteiten.

Omwei heeft niet gereageerd, Middenstip is opgeheven .

 

 

 

 

 

Punten die door de verschillende verenigingen aangegeven werden:

 • VDBK is moeizaam te volgen: website is onduidelijk en info komt vaak niet bij de bewoners terecht: VDBK geeft aan dit zelf ook zo te ervaren. Er word gewerkt aan een nieuwe website, ook word iedereen weer eens geattendeerd op de publicatieborden bij de POEIESZ en ’t Bynt. Ook via de dorpskrant word info verspreid
 • Er word veel georganiseerd voor de jongste kinderen ,Iets voor de oudere jeugd zou fijn zijn
 • Weinig woningen voor jeugd uit de dorpen.
 • Identiteit behouden
 • Natuur om ons heen
 • Met elkaar oplossen, elkaars talenten benutten

 

Hierna hadden we een pauze waarin ieder even met elkaar van gedachten kon wisselen.

 

Na de pauze kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

 

Omwei/Easterbuorren

 • Woningbouw aan de oprijlaan :

Louise van VDBK is naar de ronde tafel bespreking van de gemeente geweest. Hier werd aangegeven dat de gemeente eerste recht van koop wil hebben op de grond in en om het Friese paardencentrum om hier t.z.t. woningbouw te plegen.

Hier is nu direct al aangegeven dat Boornbergum een zelfstandig dorp wil blijven en geen wijk van Drachten. Vanuit de aanwezigen werd aangegeven dat er ongeveer 20 jaar geleden bij de plannen van de nieuwbouw een afspraak is gemaakt dat er een “buffer” tussen Drachten en Boornbergum zou blijven.

Er is geen bewijs van deze afspraak bekend bij VDBK. We gaan contact opnemen met Jentje Steegstra die toentertijd de contacten met de gemeente had . Natuurlijk blijven we met z’n allen alert de ontwikkelingen volgen.

Easterbuorren:

 • Status voorgenomen waterwinning in de nabijheid Suderom

Hans heeft hier naar geïnformeerd. Alles is wat vaag en duurt lang . Onderaan dit verslag een bijlage met informatie over de huidige stand van zaken.

 • Status kleintje dorpsfeest

Onduidelijkheid over het bestaan van een klein dorpsfeest.  De feestcommissie heeft geen contacten met VDBK en andere commissies in Boornbergum. Er is op Facebook aangegeven dat er 15 juni 2024 een zogenaamd Meijer feest zal zijn.

 • Aanleg zonnevelden en het vervolg (ondanks voorlopige on-hold situatie)

De werkgroep uit Kortehemmen heeft duidelijk gemaakt dat we de zonnevelden niet op de huidige plaatsen willen. Toch geven ook veel mensen  aan dat de noodzaak voor energie neutraal maken van onze dorpen ook hier nodig is.

We kunnen als dorpen ook zelf een energie coöperatie oprichten net als in De Wilgen. De opbrengsten zijn dan voor de inwoners van de dorpen. We gaan onderzoeken of hiervoor  in Boornbergum ook interesse is. De ontwikkelingen rondom de zonnevelden worden nauwlettend in het oog gehouden door de werkgroep en VDBK samen

Er  werd  ook aangegeven dat alle daken nog niet benut zijn in Boornbergum. De woningbouwvereniging is al meerdere malen gevraagd maar heeft nog geen actie ondernomen

Ook zijn er vaak problemen met het terug leveren van de stroom.

 

 

 • Zandput Vander Wiel Nijbeets in relatie tot aangewezen stortplaats verontreinigd baggerslib en de mogelijke gevolgen   voor het grond-/drinkwater en de omgeving.

Dit gebied ligt in Opsterland en uit een recent krantenbericht in de Sa protesteert deze gemeente al tegen het storten van met PFAS verontreinigde grond in de plas. In juni is al 1.627 ton gestort. Alles is volgens de regels gegaan, de bevoegdheid ligt bij de provincie. Opsterland blijft protesteren en heeft dit jaar nog een gesprek met van Van der Wiel , Wetterskip en provincie gepland.

 

Meiienoar ien :

 • Het harde rijden op de Easterbuorren. Verkeer remmende maatregelen zou volgens een buurtbewoner een mooie optie zijn

 

De Easterbuorren heeft te weinig wandel en fietsbewegingen om door de gemeente actie te laten ondernemen. Dit is al eens onderzocht.

Er is al heel veel energie gestoken in verkeersremmingen enz. in de dorpen maar het blijft een terugkerend probleem. De enige echte oplossing is het gedrag van de autobestuurders te veranderen…

Tijdens het overleg erkennen we allemaal wel te hard te rijden in onze dorpen…

Toch gaat VDBK weer eens kijken wat we er aan kunnen doen. Bijv. Loonbedrijf en Gemeente aanschrijven over het te hard rijden in de dorpen. Bij de skeane wei is in samenwerking met de politie nu een regelmatige controle. Zoiets zou misschien ook elders in het dorp te realiseren zijn. Ook andere ideeën zijn van harte welkom!

 

Welkomstboekje:

VDBK wil graag een infoboekje maken voor alle bewoners waarin we verwijzen naar de website. Op de website willen we graag de gegevens van de buurtverenigingen actualiseren. Willen jullie een stukje schrijven over de activiteiten van jullie buurtverenigingen en dit samen met de adres en mail gegevens sturen naar:dorpsbelang@boarnburgum.nl

 

 Afsluiting

Dit overleg wordt door alle partijen als waardevol ervaren en we spreken dan ook af dat we in ieder geval elk jaar eens rond de tafel gaan zitten. Ook zal VDBK een nieuwsbrief uit laten gaan Deze komt in de Bining en wordt verspreid via de bekende mailadressen van de leden en buurtverenigingen.

 

Oproep:

Al de bovenstaande onderwerpen en problemen zijn niet op te lossen door de 5 mensen in het bestuur….

We vragen dan ook dringend om versterking!

Bijvoorbeeld voor elk van deze problemen een werkgroep waarbij 1 persoon ook zitting heeft in VDBK.

Heb je kennis en interesse voor 1 van de bovenstaande onderwerpen meld je dan aan op

dorpsbelang@boarnburgum.nl

 

 

 

Bijlage:

Stand van zaken onderzoek naar waterwinning door Vitens ten

zuiden van Boornbergum, tussen het Suderom en It Mear

– In dec. 2019 heeft Vitens een informatieavond gehouden voor het dorp

waarmee zij aangaven te willen onderzoeken of het mogelijk is om drinkwater te

winnen in de buurt ven Boornbergum.

– Eind nov. 2020 is door Vitens aan de Vereniging van Dorpsbelangen

Boornbergum-Kortehemmen (VDBK) aangegeven dat de locatie technisch gezien

geschikt is. Er moet nu eerst een hydrologisch model gebouwd worden voor de

nodige berekeningen.

Vitens gaf aan de omgeving (bewoners en ondernemers) hierin te willen

betrekken.

– De bedoeling was toen dat er medio 2021 een begeleidingscommissie zou

worden gevormd. Vanuit VDBK is hiervoor toen eind 2020, Hans Nater

opgegeven.

Daarna is er vanuit Vitens niets meer gehoord richting VDBK.

– In jan. 2021 zijn de bewoners van Boornbergum middels een brief geïnformeerd

door Vitens.  Hier staat o.a. in dat de uitkomsten van het onderzoek positief zijn.

Vitens streeft ernaar, als indicatie, eind 2024 de gehele vergunningsprocedure

doorlopen te hebben.

– Daarna hebben we als VDBK niets meer gehoord, zodat we in okt 2021 via een

mail aan Vitens, gevraagd hebben naar de stavaza.

Antwoord: verwachten eind 2021 modelstudie klaar te hebben; vorming van de

begeleidingscommissie is vertraagd i.v.m. met wegvallen van interne

ondersteuning; hopen in 2022 te starten met MER procedure.

– In april 2022 is er nog een bijeenkomst geweest met (omliggende) agrariërs.

Hier was VDBK niet voor uitgenodigd.

De contactpersonen bij Vitens voor VDBK blijken allen inmiddels vertrokken te

zijn bij Vitens.

– Omdat we daarna niets meer gehoord hebben van Vitens en er alleen maar

informatie over Boornbergum te vinden is op hun site, incl. een planning, heb ik

als voorzitter op 15 nov. 2023 gebeld met Vitens om te vragen naar de huidige

stavaza en of dat wat er op hun site staat nog klopt?

Antwoord: Wat er op de site staat klopt niet meer qua planning; de opzet is nu bij

nader inzien om Boornbergum te gaan toevoegen als een zg. reserveput, dus in

feite een slapende bron, welke afhankelijk van de toekomstige ontwikkelingen

operationeel gemaakt kan worden na bijv. 2028 -2030; voor dit proces worden

nu eerst de nodige procedures opgestart en vergunningen aangevraagd o.a. bij

de provincie.

– Vitens wil nog wel een begeleidingscommissie gaan vormen, mogelijk begin

 1. Ik heb in het telefoongesprek aangegeven dat het m.i. goed is als Vitens aan de

bewoners van Boornbergum een brief stuurt met een update van de gang van

zaken. En dat ze hun website aanpassen. Hij zou het bespreken binnen Vitens.

Tot zover.

Hans Nater

Voorzitter VDBK