De Himmen

De Himmen

(Sânbuorren, gedeelte Galhoeke, Boerestreek, Himsterfinnen en Prikwei)

Contactpersoon: Suzanne Hoekstra

Sanbuorren 7

9211 RD Kortehemmen

Tel. 0512 519927

Suzannehoekstra@live.nl