Dorpsanalyse Boornbergum MOS 2016

Dorpsanalyse Boornbergum MOS 2016

Hieronder vindt u de dorpsanalyse van Boornbergum: het grootste dorp van de gemeente Smallingerland met ruim 1600 inwoners. Deze dorpsanalyse is gemaakt in opdracht van de vereniging voor Dorpsbelangen Boornbergum-Kortehemmen en de gemeente Smallingerland door de opbouwwerkers van de Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (M.O.S.).

In de dorpsanalyse wordt per leefgebied beschreven wat bewoners hierin opvalt, zowel positief als negatief. Vervolgens is per leefgebied aangegeven welke kansen de bewoners en professionals zien. Deze leefgebieden worden door het opbouwwerk van de M.O.S. gebruikt en zijn afkomstig uit de leefgebiedenwijzer van Movisie. De leefgebiedenwijzer gaat uit van leefgebieden die voor ieder mens relevant zijn en nauw met elkaar samenhangen. Het gaat om de volgende zeven leefgebieden :
  • zingeving
  • wonen
  • financiën
  • sociale relaties
  • lichamelijk gezondheid
  • psychische gezondheid
  • werk/activiteiten

Voor het documenten van de dorpsanalyse, verwijzen wij u naar de link Doelgroepanalyse-2016-Dorpsanalyse-Boornbergum.